ตารางแสดงข้อผิดพลาด Roomba 600 Series

Roomba จะหยุดและจะบอกคุณว่ามีบางอย่างผิดปกติด้วยเสียง “uh-oh” แบบทูโทนตามด้วยเสียงบรรยาย อ้างถึงตารางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบสิ่งที่จะทำอย่างไรกับข้อความ ข้อความผิดพลาด สามารถทำได้ซ้ำโดยการกด Bumper(กันชน) หรือปุ่มทำความสะอาด

 หาก Roomba พบข้อผิดพลาดในการชาร์จ โปรดดูที่ตารางข้อความแสดงข้อผิดพลาด ในการ ชาร์จ Roomba จะแสดงตัวบ่งชี้การแก้ไขปัญหากระพริบ ” ERR ” บวกหมายเลขหรือจะบอกว่า” ข้อผิดพลาดในการชาร์จ” และตัวเลข ตัวบ่งชี้แตกต่างกันไปตามรุ่น

ตัวชี้วัด สาเหตุที่เป็นไปได้สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
Error one (1). Move Roomba to a new location then press CLEAN to restart.”Roomba มีล้อด้านข้างห้อยลงมาหรือ Roomba ติดอยู่ล้อข้าง
Error two (2). Open Roomba’s brush cage and clean brushes.”ชุดแปรงคู่ไม่สามารถหมุนได้แปรงหลัก
Error five (5). Spin Roomba’s side wheels to clean.”ล้อด้านข้างติดล้อข้าง
Error six (6). Move Roomba to a new location then press CLEAN to restart.”เซ็นเซอร์กันตก(Cliff Sensors)สกปรก Roomba ติดอยู่แขวนอยู่เหนือหน้าผาหรืออยู่บนพื้นผิวสีเข้มเซ็นเซอร์กันตก(Cliff sensors)
Error seven (7). Spin Roomba’s side wheels to clean.”ล้อด้านข้างติดล้อข้าง
Error nine (9). Tap Roomba’s bumper to clean.”Bumper(กันชน)ถูกกดหรือเซ็นเซอร์กัน(Bumper sensors)ชนสกปรกBumper(กันชน)
Error ten (10). Spin Roomba’s side wheels to clean.”ล้อด้านข้างติดหรือ Bumper (แผงและระบบเซ็นเซอร์กันชน) ไม่ตรวจพบสิ่งกีดขวางล้อข้าง
Error one four (1-4). Re-install Roomba’s bin then press CLEAN to restart.”Roomba ตรวจไม่พบ ถังขยะ ที่ติดตั้งถังขยะ และ หน้าสัมผัสถังขยะ
Error one eight (1-8).”Roomba ไม่สามารถกลับไปที่ Home Base®หรือตำแหน่งเริ่มต้นได้Home Base® และ หน้าสัมผัสการชาร์จ (Charging contacts)
 Roomba plays a 4-tone song and says “Please charge Roomba.”แบตเตอรี่หมดโปรดชาร์จ Roomba, หากคุณกำลังประสบแบตเตอรี่หมดเร็ว กรุณาเข้าไปที่ เคล็ดลับการบำรุงรักษาแบตเตอรี่
ไม่มีเสียงข้อความBumper (แผงและระบบเซ็นเซอร์กันชน) ไม่ตรวจพบสิ่งกีดขวาง, Roomba อาจติดอยู่ในที่เดียวแตะBumper(กันชน)เพื่อยืนยันว่าทำงานอย่างถูกต้อง หากข้อผิดพลาด นี้เกิดขึ้นเมื่อ Roomba กำลังทำงาน ให้ทำความสะอาดล้อและสิ่งสกปรก หาก Roomba ทำงานในห้องที่มีขนาดใหญ่มาก ให้ใช้กำแพงเสมือน(Virtual wall)เพื่อสร้างพื้นที่ทำความสะอาดที่เล็กลง