ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์นี้ของท่านเป็นการยืนยันการรับทราบอย่างไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ กรุณาทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดที่ได้ระบุถึงข้อโต้แย้งระหว่างเราว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างไร ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องทางกฎหมาย โปรดอ่านข้อกำหนดดังต่อไปนี้ก่อนการใช้เว็บไซต์

การปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อาจได้รับการปรับปรุงได้ทุกเวลาผ่านหน้าเว็ปเพจแห่งนี้ ท่านควรเข้าชมหน้าเพจนี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นปัจจุบันเนื่องจากข้อกำหนดนี้มีความเกี่ยวข้องกับท่าน เนื้อหาที่ได้ระบุอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้อาจแทนที่โดยตัวบทกฎหมายหรือข้อความที่ได้ระบุอยู่บนเว็บไซต์ การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่านต่อไปนี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถือว่าท่านได้ยอมรับต่อการปรับปรุงนั้นๆ แล้ว

สินค้า เนื้อหา และข้อมูลจำเพาะ
ทุกข้อความ เนื้อหา ข้อมูลจำเพาะ สินค้า และราคาของสินค้าและการให้บริการต่างๆที่ได้อธิบายในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งที่อยู่บน www.irobot.com และ www.irobotthailand.com (ในที่นี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) อาจมีการปรับปรุงเมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า น้ำหนัก มาตรวัด และข้อมูลต่างๆ ได้ถูกอธิบายไว้อย่างคร่าวๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ บริษัท iRobot (ในที่นี้เรียกว่า “iRobot”) และบริษัทในเครือ ผู้ผลิต และผู้รับจ้างซึ่งทำหน้าที่เฉพาะส่วนบนเว็บไซต์นี้ต่างยอมรับกับ iRobot (ในที่นี้คือ “เรา” หรือ “ของเรา”) ว่าได้มีความระมัดระวังในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าของเรา รวมถึงสีที่ถูกต้องของสินค้า อย่างไรก็ตามสีที่ถูกต้องที่ท่านเห็นจะขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน และเราไม่สามารถการันตีว่าคอมพิวเตอร์ของท่านจะแสดงสีได้ถูกต้องหรือไม่ สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีจำหน่ายอยู่บนเว็บไซต์นี้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ไม่ได้เป็นการการันตีว่าหรือหมายความว่าสินค้าหรือบริการเหล่านั้นจะพร้อมจำหน่าย เป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น เทศบาล รัฐบาล หรือกฎหมายสากล (รวมถึงข้อกำหนดอายุขั้นต่ำ) ที่เกี่ยวข้องกับการครอบครอง การใช้และการขายสินค้าใดๆ ที่ได้ซื้อจากเว็บไซต์นี้ การทำการสั่งซื้อสินค้าหรือการบริการในเว็ปไซต์นี้หมายความว่าท่านยอมรับว่าสินค้าดังกล่าวจะถูกใช้ในลักษณะที่ชอบด้วยกฏหมาย

ข้อกำหนดด้านการจัดส่ง
เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า สินค้าจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้โดยผู้ซื้อ ซึ่งที่อยู่ดังกล่าวต้องไม่เป็นบริเวณที่อยู่นอกเหนือการจัดส่งได้ตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ทุกการสั่งซื้อจากเว็บไซต์เป็นไปตามข้อตกลงการจัดส่งสินค้า ดังนั้นความเสี่ยงต่อการสูญหาย เสียหาย ของสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของท่านเมื่อเราส่งสินค้าให้กับบริษัทขนส่ง ท่านมีความรับผิดชอบต่อการแจ้งร้องเรียนกับผู้ขนส่งหากสินค้าได้รับความเสียหายหรือสูญหายขณะขนส่ง

ความถูกต้องของข้อมูล
เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ข้อมูลบนเว็บไซต์สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด อย่างไรก็ตามข้อมูลบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบันได้ด้วยอาจมีความคลาดเคลื่อนบางประการ เราไม่รับรองต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น สินค้าที่อยู่บนเว็บไซต์อาจไม่มีให้บริการ หรืออาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ หรืออาจถูกตั้งราคาแตกต่างจากที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจปรับเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับราคาและการจัดจำหน่ายสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถึงแม้ว่าหลักการปฏิบัติงานของเราคือการยืนยันคำสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ การได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อมิได้หมายความว่าเรายอมรับการสั่งซื้อนั้นๆ หรือเป็นการยืนยันต่อการเสนอขายสินค้าและบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการจำกัดจำนวนสินค้าหรือบริการ หรือปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจร้องขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนการยอมรับหรือจัดส่งคำสั่งซื้อใดๆ

การใช้งานเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้ รวมทั้งการออกแบบ ตัวอักษร รูปภาพ เนื้อหาที่แสดง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลอื่นๆ ที่ประกอบอยู่บนเว็บไซต์นี้ (ในที่นี้เรียกว่า “ข้อมูล”) มีลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์สากล ข้อมูลที่ iRobot อนุญาตให้ท่านได้ดูและดาวน์โหลดสำเนาข้อมูลเป็นไปเพื่อการใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการค้า และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ (1) ท่านต้องรักษาไว้ซึ่งสำเนาทุกฉบับที่ท่านได้ทำการดาวน์โหลด และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นข้อมูล (2) ห้ามมิให้ดัดแปลงข้อมูล ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ทั้งกระทำซ้ำ เผยแพร่ หรือการใช้ข้อมูลในด้านอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต่อสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า และ (3) ท่านต้องไม่ทำการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลอื่นนอกเหนือจากว่าท่านได้ทำการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบและยอมรับการปฏิบัติตามภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ท่านเห็นด้วยกับข้อกำหนดอื่นๆที่ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ iRobot ไม่ให้สิทธิ์หรือการอนุญาตโดยชัดแจ้ง หรือ โดยนัย แก่ท่านภายใต้สิทธิบัตรใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิการออกแบบ ตราสินค้า ลิขสิทธิ์ หรือข้อมูลความลับทางการค้า

การเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม
ในบางครั้งเว็บไซต์อาจมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่เราหรือบริษัทในเครือไม่ได้เป็นเจ้าของ ปฏิบัติงาน หรือควบคุม iRobot ไม่รับรองความเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอาจเข้าได้จากเว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านได้เข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ iRobot กรุณาทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ iRobot และ iRobot ไม่ได้ทำการควบคุมเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ดังกล่าว iRobot ไม่รับรองหรือรับทราบความรับผิดชอบใดๆ ต่อลิงค์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ iRobot ไม่ว่าเนื้อหาหรือการใช้งานใดๆ ทุกๆ ลิงค์ที่มีอยู่เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น หากท่านใช้ลิงค์เหล่านี้ ท่านจะออกจากเว็บไซต์ของเรา เราไม่มีความเกี่ยวข้องต่อการรับผิดชอบต่อเนื้อหา วัตถุ หรือข้อมูลใดๆที่อยู่บนเว็บไซต์หรือการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่รับรอง การันตี หรือรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ เนื้อหา วัตถุ หรือข้อมูลใดๆที่อยู่บนเว็บไซต์หรือการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์อื่นๆ หรือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์อื่นๆของท่าน หากท่านตัดสินใจที่จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ตามลิงค์จากหน้าเว็บไซต์ของเรา ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่นๆที่ท่านเข้าถึงจากเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากอาจมีความแตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท iRobot Coporation ©2016

ตราสินค้า
iRobot เป็นเจ้าของตราสินค้าจำนวนหนึ่งที่ใช้อยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง iRobot และไม่จำกัดเฉพาะรูปร่างของ Roomba, Mirra, Looj, Braava, Braava jet, Ava, RP-VITA, และ Create ตราสินค้าเหล่านี้จะมีสัญลักษณ์ “®” หรือ “TM” ตามหลัง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนตราสินค้าของ iRobot ในประเทศสหรัฐอเมริกา สัญลักษณ์อื่นๆเป็นตราสินค้าหรือสัญลักษณ์ทางกฎหมายของ iRobot ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ข้างท้ายนี้ ข้อผิดพลาดใดๆในการใช้ตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความว่า iRobot ไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าว หรือไม่ได้หมายความว่าสินค้าดังกล่าวไม่ได้ทำการขาย หรือไม่มีความสำคัญกับตลาดที่เกี่ยวข้อง
ตราสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าอื่นๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนตราสินค้าเป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ให้หรือควรตีความ ถูกตัดบท หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ว่าเป็นการอนุญาตโดยนัยให้ใช้ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรสำหรับเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า เครื่องหมายการให้บริการ หรือตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iRobot หรือเจ้าของอื่นๆ

การเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์
ห้ามมิให้มีการสร้างหรือเชื่อมโยงข้อมูลลิงค์จากเว็บไซต์อื่นๆมายังหน้าเพจของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามมิให้มีการเรียกใช้หรือแสดงผลเว็บไซต์นี้ในเฟรม หรือใช้วิธีการที่คล้ายกันในเว็ปไซต์อื่นๆ หรือบนช่องทางใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ลิงค์ใดๆที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ กฎใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุที่ไม่เหมาะสม
ท่านถูกห้ามมิให้โพสต์หรือเผยแพร่สิ่งผิดกฎหมาย คำขู่ ถ้อยคำหมิ่นประมาท สบประมาท ข้อความใส่ร้าย ภาพลามกอนาจาร หรือ คำดูหมิ่นทางศาสนา ที่อาจสร้างหรือถูกพิจารณาได้ว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายทางอาญาหรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือผิดต่อศีลธรรม นอกเหนือจากการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจมีตามกฎหมายหรือในความยุติธรรมหากเราพิจารณาเห็นว่าคุณได้ฝ่าฝืนหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดข้อห้ามข้างต้นเราอาจทำการที่เราเห็นว่าสมควรในการจัดการหรือป้องการการละเมิด รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องออกจากเว็บไซต์นี้ทันที เราจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือหมายศาลตามคำขอที่สั่งให้เราเปิดเผยตัวตนของใครก็ตามที่โพสต์เนื้อหาดังกล่าว

ข้อมูลผู้ใช้งาน
นอกเหนือจากข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้ วัตถุ ข้อมูล ความคิด แนวความคิด ความรู้ เทคนิค คำถาม ความคิดเห็น หรือการสื่อสารใดๆที่คุณทำการแลกเปลี่ยนหรือโพสต์ไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม (ในที่นี้เรียกว่า “การสื่อสารของผู้ใช้งาน”) จะถูกพิจารณาว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของใคร เราและบริษัทในเครือของเรา หรือผู้ที่รับมอบอำนาจอาจใช้การสื่อสารของผู้ใช้งานใดๆ หรือทั้งหมด สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กระทำซ้ำ การเผยแพร่ การเปิดเผย การตีพิมพ์ การออกอากาศ การสร้าง การผลิต หรือการตลาดด้วยวิธีใดๆ เพื่อการค้าหรือไม่ใช่เพื่อการค้า เราอาจ หรือไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือพิจารณาการสื่อสารของผู้ใช้งานใดๆ iRobot ไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ การคืน การพิจารณา หรือการตอบโต้ต่อการสื่อสารของผู้ใช้งานใดๆ เราไม่รับผิดชอบและไม่มีความเกี่ยวข้องต่อเนื้อหาใดๆที่เกิดจากการสื่อสารของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านสิทธิบัตร การหมิ่นประมาท ความเป็นส่วนตัว การกระทำลามกอนาจาร หรือสิ่งอื่นๆ เราสงวนสิทธิในการลบการสื่อสารของผู้ใช้งานใดๆ ซึ่งรวมไปถึงเนื้อหาใดๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถยอมรับได้

ความคิดเห็นของลูกค้า
ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถส่งความคิดเห็นได้ตราบใดที่เนื้อหานั้นไม่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นการละเมิดผู้อื่น การข่มขู่ การหมิ่นประมาท การลุกล้ำความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสร้างความเสียหายอื่นๆต่อบุคคลที่สามหรือเป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ประกอบด้วยไวรัส สื่อการเมือง การโฆษณาเพื่อการค้า จดหมายลูกโซ่ จดหมายชวนเชื่อ หรือ “spam” ในรูปแบบใดๆ
หากท่านได้ทำการส่งเนื้อหาหรือสิ่งที่เราระบุไว้ว่าเป็นสิ่งอื่นๆ ท่านได้อนุญาติ iRobot หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ใช้สิทธิ์ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัดช่วงระยะเวลา ได้โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ และอนุญาติให้ใช้เนื้อหาในการ การกระทำซ้ำ การดัดแปลง การปรับเปลี่ยน การแปล การสร้างงานจากอุปกรณ์ เผยแพร่ และแสดงเนื้อหาดังกล่าวทั่วโลกผ่านทางสื่อใดๆ ท่านได้ให้สิทธิ์แก่ iRobot หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีสิทธิในการใช้ชื่อของท่านที่ใช้ส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนั้นๆ หากถูกเลือก ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ในเนื้อหาที่ท่านโพสต์ ซึ่งเนื้อหานั้นมีความถูกต้อง การใช้เนื้อหาไม่ละเมิดต่อนโยบายนี้และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลใดๆก็ตาม และท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ iRobot สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เป็นผลจากเนื้อหาที่ท่านให้ไว้ iRobot มีสิทธิ์แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการติดตามและแก้ไข หรือลบการกระทำหรือเนื้อหาใดๆ iRobot ไม่รับผิดชอบ และไม่จำเป็นต้องรับผิดต่อเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์โดยท่านหรือบุคคลที่สาม

การส่งเนื้อหา
นโยบายของบริษัท iRobot ไม่อนุญาตให้ยอมรับหรือพิจารณาแนวคิด คำแนะนำ หรือเนื้อใดๆที่นอกเหนือจากที่ได้มีการร้องขอมาโดยเฉพาะ ดังนั้นเราขอร้องมิให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ส่ง หรือทำการส่งเนื้อหา แนวความคิดต้นแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งข้อความแนะนำ แนวคิด ความคิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือแนวคิดทางธุรกิจในปัจจุบันหรือในอนาคต
หากเรามีคำขอให้ท่านส่งเนื้อหาบางอย่าง (เช่นความคิดเห็นของผู้ใช้) ถึงแม้ว่าเรามีการขอร้องมิให้ท่านส่งเนื้อหาใดๆ การส่งคำแนะนำ แนวคิด ข้อความ รูปวาด ความคิด หรือเนื้อหาอื่นๆ (ในที่นี้คือ “การส่งเนื้อหา”) การส่งเนื้อหานั้นๆ จะถือว่าเป็นสมบัติของ iRobot การส่งเนื้อหาใดๆ จะถือว่าท่านรับประกันโดยอัตโนมัติว่าท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวและมอบให้ iRobot โดยไม่มีค่าตอบแทน ไม่จำกัดช่วงระยะเวลา ไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับอนุญาต ในการใช้ลิขสิทธิ์ การทำซ้ำ การดัดแปลง การปรับเปลี่ยน การตีพิมพ์ การแปล และการเพยแพร่เนื้อหานั้นๆ (ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด) ต่อผู้อื่นหรือเพื่อใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ไม่ว่าจะอยู่รูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดในปัจจุบัน หรือ เทคโนโลยีที่อาจมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต สำหรับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตรที่อาจมีอยู่ในเนื้อหาที่ iRobot เลือกเพื่อวัตถุประสงใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการภายใน หรือในทางสาธารณะ ทางการค้า หรืออื่นๆ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน เครดิต หรือการแจ้งต่อผู้ส่งแต่อย่างใด ผู้ส่งทำการสละสิทธิ์ที่เรียกว่า “สิทธิ์ทางศีลธรรม” ในการส่งเนื้อหาทั้งหมด ผู้ส่งสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ ต่อ iRobot ในการส่งเนื้อหาทั้งที่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การละเมิดสัญญา หรือละเมิดต่อการรักษาความลับ

การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันโดยชัดแจ้ง การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงของท่าน ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับการรับประกันการค้าขาย การรับประกันเฉพาะวัตถุประสงค์ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เราไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่ได้ให้ไว้หรือที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้อาจไม่เป็นปัจจุบันและอาจมีความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดทางการพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ไม่ว่า iRobot หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ มีหน้าที่หรือความมุ่งมั่นในการปรับปรุงข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือการใช้งานได้ของเนื้อหา หรือคำแนะนำ ความคิดเห็น คำแถลง หรือข้อมูลอื่นๆที่ได้ระบุไว้หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ ข้อยกเว้นของการรับประกันโดยนัยจะไม่นำไปใช้กับการละเมิดต่อกฎหมาย โปรดอ้างถึงกฎหมายของท้องถิ่นของท่านถึงข้อห้ามใดๆ
สินค้าและการให้บริการทุกชนิดที่ถูกซื้อบนเว็บไซต์นี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับการรับประกันที่มีผลบังคับใช้ของผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย และผู้ค้าปลีก เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด iRobot ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งซึ่งคำรับรองและการรับประกันทั้งหมด หรือการรัปประกันใด ๆ อันเกี่ยวกับการรับประกันของสินค้าและบริการที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ เราไม่รับประกันให้กับผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็น “ผู้บริโภค” ตามกฎหมายของ MAGNUSON-MOSS WARRANTY-FEDERAL TRADE COMMISSION IMPROVEMENTS ACT

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ
เราไม่รับผิดชอบใดๆ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการติดไวรัสจากคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของท่านที่เกิดจากการเข้าถึง หรือการเรียกใช้งาน หรือการดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้
ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม iRobot หรือ เจ้าหน้าที่ของเรา ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้สืบทอด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ การผลิต หรือการเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ มีความรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นๆ สำหรับความผิดพลาด ความเสียหายในด้านจำเพาะใดๆ การถูกลงโทษ ความเสียหายทางอุบัติการณ์ หรือความเสียหายเชิงเศรษฐศาตร์ใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสียกำไร เสียข้อมูล หรือผลประกอบการทางธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้งานหรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ใดๆที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ที่มีข้อมูลหรือเนื้อหาอยู่บนเว็บไซต์ใดๆ หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการรับประกัน สัญญา การละเมิด หรือกฎหมายใดๆ หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ไม่มีผลบังคับใช้ต่อความเสียหายส่วนบุคคลหรือการเรียกร้องต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการหลอกลวงผู้บริโภค ในกรณีที่มีปัญหาใดๆกับการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวที่จะหยุดใช้เว็บไซต์แห่งนี้

การยกเลิก
ท่านหรือเราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่านหรือการใช้งานของท่านในเว็บไซต์นี้ได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆหรือโดยไม่มีเหตุผล ท่านต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของคุณก่อนที่จะมีการยกเลิก เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือห้ามมิให้ท่านใช้เว็บไซต์นี้ในทุกๆแง่มุมได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแก้ไขข้อพิพาท
หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและ iRobot เราต้องการให้มีการแก้ปัญหาซึ่งมีประสิทธิภาพและสมเหตุผลทางด้านค่าใช้จ่ายโดยการใช้ทีมบริการลูกค้าของเรา ข้อพิพาทของลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ปัญหาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทางอีเมล์ที่ [email protected] หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-521-5888 หากข้อพิพาทของคุณไม่สามารถแก้ไขได้โดยฝ่ายให้บริการลูกค้า ข้อกำหนดเหล่านี้อธิบายวิธีที่เราจะดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท © iRobot Corporation. Wi-Fi และสัญลักษณ์ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance. Amazon Echo, Alexa และเครื่องหมายการค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc หรือ บริษัทในเครือ. Google Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, LLC. และ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ