การรับประกัน สินค้า iRobot

ไอโรบอท – การรับประกันแบบจำกัด*

ไอโรบอท (ต่อไปนี้จะแทนด้วย ‘เรา’ ‘ของเรา’ ’พวกเรา’) รับรองว่า ภายใต้ข้อจำกัดและการคุ้มครองตามรายละเอียดด้านล่างนั้น สินค้านี้ (ไม่รวมแบตเตอรี่) จะอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีในช่วงระหว่างระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า (ระยะเวลารับประกัน) ในกรณีของแบตเตอรี่ ระยะเวลารับประกันจะอยู่ในช่วงระยะเวลา 1 ปี และลูกค้าจะต้องอ่านรายละเอียดของการรับประกันในเอกสายนี้จนครบถ้วน ในกรณีที่สินค้าชำรุดไม่เป็นไปตามรายละเอียดในการรับประกัน เราจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ดังรายละเอียดด้านล่าง ในระยะเวลาทีเหมาะสมโดนไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ การรับประกันแบบจำกัดนี้จะถูกต้องตามกฎหมายและมีผลบังคับใช้ภายในประเทศที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าเท่านั้น การเรียกร้องสิทธิภายใต้เงื่อนไขการประกันแบบจำกัด ถ้าต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่น ตามที่อยู่ที่หาได้จาก http://www.irobot.com/international เมื่อต้องการติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ลูกค้ากรุณาจดหมายเลขเครื่อง (ซีเรียลนัมเบอร์) ให้พร้อม รวมถึงข้อมูลที่เป็นหลักฐานในการซื้อสินค้าที่ระบุวันที่ซื้อและรายละเอียดของสินค้า เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้คำแนะนำตามข้นตอนการร้องเรียนเป็นลำดับต่อไป ข้อเรียงเรียนใดๆ ภายใต้เงื่อนไขรับประกันนั้น ลูกค้าที่แจ้งมายังบริษัท (หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ) จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่อยู่ในการรับประกัน

การแก้ไขปัญหา: ถ้าเรื่องร้องเรียนได้รับภายในระยะเวลารับประกันสินค้ามีความเสียหายภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนั้น ทางเราจะมีข้อเสนอดังนี้

ซ่อมแซมสินค้า, รับเปลี่ยนสินค้าด้วยสินค้าใหม่หรือสินค้าที่ประกอบชิ้ส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่สามารถทำงานได้เทียบเท่ากับสินค้าตัวที่ซื้อไปครั้งแรก หรือ, รับเปลี่ยนสินค้าด้วยสินค้าใหม่และรุ่นที่สูงกว่าที่สามรถทำงานได้เทียบเท่าหรือมากกว่าสินค้าที่ซื้อไปครั้งแรก ภายใต้ขอบเขตตามที่กฎหมายอนุญาต ระยะเวลารับประกันนั้นจะไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปหรือต่ออายุการรับประกันเพิ่มหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากการเปลี่ยนสินค้า การนำมาจำหน่ายใหม่ การซ่อมแซมหรือการนำสินค้าใหม่มาทดแทนสินค้าเดิม อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนที่มีการซ่อมแซมหรือมีการนำชิ้นส่วนใหม่มาเปลี่ยนเพื่อทดแทนภายในระยะเวลาการรับประกันนั้น จะได้รับการประกันต่อในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะการรับประกันจากการซื้อสินค้าครั้งแรกหรือภายใน 90 วัน นับจากวันทิ่สินค้าได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทน ขึ้นอยู่ว่าระยะเวลาใดนานกว่าการทดแทนหรือซ่อมแซมสินค้า ถ้าเป็นไปด้วยความเหมาะสม จะทำการนำส่งคืนให้ลูกค้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางการค้า ชิ้นส่วนทุกชิ้นของสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ทางเรานำมาทดแทนจจะถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัท และถ้ามีการพบว่าสินค้านั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนี้ ทางบริษัท (หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ) จะสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าส่งสิน กรณีที่มีการซ่อมแซมหรือใช้ส่วนทดแทนในสินค้า บริษัทจะใช้สินค้าหรือชิ้นส่วนใหม่ หรือเทียบเท่า

สิ่งที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน: เว้นเสียแต่มีข้อตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายดังต่อไปนี้ (a) สึกหรอหรือถูกรื้อ (รวมถึงการสึกหรอของแบตเตอรี่ด้วย) (b) การชำรุดที่มีสาเหตุมาจากการขนส่งด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม การใช้หรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้ผิดวิธี เช่น การโดนน้ำ อัคคีภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ (c) ถ้าแบตเตอรี่มีการลัดวงจรหรือถ้าแถบที่ปิดผนึกเอาไว้มีการเปิดออก หรือตัวแบตเตอรี่แตกหักเสียหายหรือแสดงหลักฐานให้เห็นชัดเจนว่ามีการปลอมแปลงหรือมีการนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ (d) การใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำในการใช้สินค้า (e) ความตั้งใจที่จะทำลายหรือทำให้เสียหาย สะเพร่า (f) ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่หรือชิ้นส่วนทดแทนอื่น (รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง) ที่ไม่ได้มาจากบริษัทหรือบริษัทแนะนำ (g) การแก้ไขดัดแปลงใดๆ ต่อตัวสินค้าโดยผู้ซื้อหรือบุคคลที่สามที่ไม่ใข่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัท (h) ความผิดพลาดในการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนส่ง (i) ปัจจัยภายนอกที่มีความรุนแรงนอกเหนือการควบคุมของเรา แต่ไม่รวมถึงการขัดข้อง แปรปรวน หรือการรบกวนของกระแสไฟฟ้า การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อไร้สาย หรือปัญหาการเชื่อมต่อบลูทูธ (k) สัญญาณเชื่อมต่อไร้สาย อ่อน ไม่เสถียร ภายในบ้าน

การจำกัดความรับผิด: การรับประกันแบบจำกัดถือเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะของลูกค้าเพียงประการเดียวในการใช้เป็นเครื่องมือเรียกร้องใดๆ ต่อบริษัทเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไปหากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น และใช้เป็นเอกสารแทนเอกสารอื่นๆ ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น การรับประกันและความรับผิดชอบของสินค้าไอโรบอทด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารทางกฎหมายอื่นๆ (ที่ไม่ใช่คำสั่งศาล) สัญญา การละเมิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามการรับประกับแบบจำกัดนี้ จะไม่จำกัดสิทธิหรือละเว้นสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายของลูกค้า ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ไอโรบอท จะไม่ยอมรับผิดชอบใดๆ สำหรับการสูญเสียหรือ ความเสียหาย การทุจริตบิดเบือนกำไรหรือขาดทุน ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้า หรือ การทำงานของสินค้าตัวนี้ ความเสียหายด้านสัญญา การสูญรายได้ หรือรายรับที่คาดว่าจะได้รับการเพิ่มต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหายทางอ้อม ผลต่อเนื่องหรือความเสียหายเป็นกรณีเฉพาะ