ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัท ทีเอช โรโบติก จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ไอคิวแอร์ ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จัดทำและประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ท่านได้รับทราบนโยบาย เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

เมื่อได้รับอีเมลฉบับนี้ จะถือว่าท่านได้รับทราบรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว ทางบริษัท ทีเอช โรโบติด จำกัด ขอใช้โอกาสนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขอบเขตที่การประมวลผลของเราเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ในกรณีที่ทางบริษัท ทีเอช โรโบติก จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท ทีเอช โรโบติก จำกัด ยังคงดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนด ทั้งนี้ท่านมีสิทธิแจ้งยกเลิกความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัท ทีเอช โรโบติก จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2565


หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอมสำหรับกระบวนการใดๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่านโปรดติดต่อที่ [email protected]


ทางบริษัท ทีเอช โรโบติก จำกัด ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด